top of page

The Dokumagination >15>17>

Dokumaginace >15>17>

2019  /  37 min

mraky a domy.00_07_56_03.Still005.jpg

Dokumaginace je tvůrčí postup pohybující se mezi dokumentem každodennosti, deníkem viděného a asociativní montáží.

Dokumaginace využívá metodických postupů tzv. spontánního filmu, ačkoli přísně nedodržuje žádnou doktrínu tohoto proudu.

Dokumaginace se záměrně vyhýbá konkrétnímu formálnímu vymezení, neboť nechce nabízet žánrový estetický klíč ke čtení viděného.

Dokumaginace pokouší otázku, do jaké míry záznam autentické reality vede k většímu porozumění žité skutečnost.

Dokumaginace je tak pokusem o zcitlivování divákovi recepce vůči každodenní skutečnosti.

Dokumaginace má vést k aktivní divákově participaci.

Documagination is a creative procedure moving between a document of everydayness, a diary of the seen and an associative montage.


Documagination makes use of methodological procedures of the so-called spontaneous film, though it does not strictly observe any doctrine of that stream.


Documagination deliberately avoids any specific formal definition, as it does not wish to offer any aesthetic clue how to read the seen within this genre.


Documagination attempts the question how far a recording of an authentic reality can contribute to a better understanding of the reality just lived.


Documagination then is an attempt to sharpen the viewer’s apprehension of everyday reality.


Documagination is meant to instigate the viewer’s active participation.

režie:

Tomáš Hlaváček

námět:

Tomáš Hlaváček

kamera:

Tomáš Hlaváček

střih:   

Tomáš Hlaváček

hudba:

Tomáš Hlaváček

bottom of page